Rehabilitacja lecznicza w ramach prewencji rentowej ZUS | Medicus – przychodnia na miarę XXI wieku

Nasze AKTUALNOŚCI

Rehabilitacja lecznicza w ramach prewencji rentowej ZUS

Autor: | Tagi: , , | Comments: 0 | 24 lutego, 2017

PRZYCHODNIA NZOZ MEDICUS PROWADZI REHABILITACJĘ LECZNICZĄ NARZĄDU RUCHU W RAMACH PREWENCJI RENTOWEJ ZUS

Co obejmuje program rehabilitacji leczniczej

· Kompleksowa rehabilitacja lecznicza obejmuje ustalony indywidualnie program ukierunkowany na leczenie schorzenia będącego przyczyną skierowania na rehabilitację oraz na schorzenia współistniejące i uwzględnia w szczególności: różne formy rehabilitacji fizycznej tj. kinezyterapię indywidualną, zbiorową i ćwiczenia w wodzie oraz zabiegi fizykoterapeutyczne z zakresu ciepłolecznictwa, krioterapii, hydroterapii, leczenia polem elektromagnetycznym wielkiej i niskiej częstotliwości, leczenia ultradźwiękami, laseroterapii, masażu klasycznego i wibracyjnego; rehabilitację psychologiczną, w tym między innymi psychoedukację i treningi relaksacyjne; edukację zdrowotną ukierunkowaną na przekazanie informacji w zakresie: nauki zasad prawidłowego żywienia, znajomości czynników ryzyka w chorobach cywilizacyjnych, podstawowej wiedzy o procesie chorobowym uwzględniającej profil schorzenia, znajomości czynników zagrożenia dla zdrowia w miejscu pracy, podstawowych informacji o prawach i obowiązkach pracodawcy oraz pracownika, udzielania instruktażu odnośnie kontynuacji rehabilitacji w warunkach domowych po zakończeniu turnusu rehabilitacyjnego.

Nasz ośrodek zatrudnia profesjonalną kadrę medyczną i specjalistyczną. Rehabilitacja ma charakter kompleksowy i prowadzona jest w oparciu o aktualną wiedzę medyczną.

Dla kogo przeznaczony jest program rehabilitacji leczniczej?

Program skierowany jest do tych wszystkich, którzy z powodu choroby są zagrożeni długotrwałą niezdolnością do pracy, ale równocześnie rokują odzyskanie tej zdolności po przeprowadzeniu rehabilitacji. Obejmuje on ubezpieczonych zagrożonych całkowitą lub częściową niezdolnością do pracy, a także osoby uprawnione do zasiłku chorobowego lub świadczenia rehabilitacyjnego po ustaniu tytułu do ubezpieczenia chorobowego lub wypadkowego oraz osoby pobierające rentę okresową z tytułu niezdolności do pracy.

Czy wszystkie typy schorzeń kwalifikują się do rehabilitacji prowadzonej przez ZUS?

Rehabilitacja lecznicza w ramach prewencji rentowej ZUS dotyczy schorzeń, które stanowią najczęstszą przyczynę powstawania niezdolności do pracy. Są to schorzenia narządu ruchu oraz układu krążenia. Rehabilitacja w tych przypadkach odbywa się w trybie ambulatoryjnym.

Kto kieruje osoby zainteresowane na rehabilitację – lekarz orzecznik ZUS czy lekarz prowadzący?

Lekarz prowadzący leczenie może wystawić osobie, która ma medyczne wskazania do przeprowadzenia rehabilitacji leczniczej w ramach prewencji rentowej, wniosek o przeprowadzenie rehabilitacji. Powyższy wniosek stanowi podstawę do wydania przez lekarza orzecznika ZUS orzeczenia o potrzebie rehabilitacji. Ponadto lekarz orzecznik ZUS może orzec o potrzebie rehabilitacji leczniczej, orzekając w sprawie niezdolności do pracy do celów rentowych, a także wykonując kontrolę prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do pracy z powodu choroby oraz wystawiania zaświadczeń lekarskich, a także orzekając o przedłużeniu okresu pobierania zasiłku chorobowego albo o okolicznościach uzasadniających przyznanie świadczenia rehabilitacyjnego.

Czy wymagany jest specjalny wniosek?

Wniosek o przeprowadzenie rehabilitacji leczniczej wystawiony przez lekarza prowadzącego leczenie może być sporządzony na dowolnym formularzu i powinien zawierać:

· imię i nazwisko chorego,

· PESEL,

· adres zamieszkania i numer telefonu,

· rozpoznanie medyczne w języku polskim oraz

· opinię, czy istnieje pozytywne rokowanie odzyskania zdolności do pracy po przeprowadzeniu rehabilitacji.

Przykładowy wzór wniosku można uzyskać na stronie internetowej ZUS pod adresem: www.zus.pl/prewencja.

Ile trwa rehabilitacja w ośrodku?

Rehabilitacja lecznicza w ośrodku rehabilitacyjnym powinna trwać 24 dni. Czas trwania rehabilitacji może być przedłużony lub skrócony przez ordynatora ośrodka rehabilitacyjnego, po uprzednim uzyskaniu zgody Zakładu. Może to nastąpić w przypadku: pozytywnego rokowania co do odzyskania zdolności do pracy w przedłużonym czasie trwania rehabilitacji, wcześniejszego przywrócenia zdolności do pracy oraz zaistnienia innych przyczyn leżących po stronie osoby skierowanej przez ZUS.

Czy osoba skierowana na rehabilitację płaci za świadczone jej usługi (co jej przysługuje bezpłatnie)?

Osoba skierowana przez ZUS nie ponosi żadnych kosztów rehabilitacji. Zakład Ubezpieczeń Społecznych ponosi całkowity koszt rehabilitacji leczniczej, w szczególności koszty przejazdu najtańszym środkiem komunikacji publicznej z miejsca zamieszkania do ośrodka rehabilitacyjnego i z powrotem. Przy zwrocie kosztów podróży uwzględnia się ulgi na przejazd danym środkiem transportu, bez względu na to, z jakiego tytułu ulga ta przysługuje.

Podstawa prawna:

Zakład Ubezpieczeń Społecznych realizuje zadania w zakresie prewencji rentowej, w tym dotyczące rehabilitacji leczniczej na podstawie:
art. 54, 55, 57 i 69 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2009 r. nr 205, poz. 1585 z późn. zm.);

Rozporządzenia Rady Ministrów z 12 października 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu kierowania przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych na rehabilitację leczniczą oraz udzielania zamówień na usługi rehabilitacyjne (Dz.U. nr 131, poz. 1457).

Autor: Małgorzata Kosno